PPIW Report-Improving public services

The Public Policy Institute for Wales brought together an invited group of leading public management experts and Welsh Government officials to explore the existing evidence about public service improvement and identify future evidence needs to support incoming Ministers. Workshop participants included senior academics and representatives from Y Lab, the Early Intervention Foundation, What Works Scotland, the Institute for Government, the Office for Public Management, the Public Services Transformation Network, Wales Public Services 2025 and the Welsh Government. Our latest report, summarised below, documents the workshop discussion.

The experts concluded that the challenges resulting from fiscal and demographic pressures mean that public services in Wales need to be reformed. They agreed that there is no universal theory of public service improvement which can be applied to all services and in all contexts, but they did identify a wealth of practical knowledge about approaches that have been effective elsewhere.

Experts concluded that we need more robust evidence about how to incentivise change in complex interdependent public service systems such as education, health and social care, and they emphasised the importance of understanding what will work best in different parts of Wales. A one size fits all approach will not work even in a relatively small country so we need more evidence about how to ensure that programmes meet the needs of different communities and different types of service users.

The workshop also highlighted the importance of cultural change in public services. In particular public service professionals should be encouraged and rewarded for trying out new approaches and better at working across organisational boundaries. Our experts suggested that policy-makers and practitioners be encouraged to embrace ‘experimental government’ which tests what works and inspires organisations to scale up successful innovations.

Gwella Gwasanaethau Cyhoeddus

Daeth Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru â grŵp o arbenigwyr rheolaeth gyhoeddus a swyddogion Llywodraeth Cymru at ei gilydd i ymchwilio i’r dystiolaeth sydd ar gael am wella gwasanaethau cyhoeddus, ac i nodi pa dystiolaeth y byddai ei hangen ar Weinidogion newydd yn y dyfodol. Roedd cyfranogion y gweithdy’n cynnwys academyddion uwch a chynrychiolwyr Y Lab, y Sefydliad Ymyrraeth Gynnar, What Works Scotland, Y Sefydliad Llywodraethu, y Swyddfa Rheolaeth Gyhoeddus, y Rhwydwaith Trawsnewid Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025 a Llywodraeth Cymru. Mae crynodeb isod o’n hadroddiad diweddaraf, sy’n gofnod o’r trafodaethau a gafwyd yn y gweithdy.

Daeth yr arbenigwyr i’r casgliad bod yr heriau sy’n gysylltiedig â phwysau ariannol a demograffig yn golygu bod angen diwygio gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Roeddent yn cytuno nad oes un ddamcaniaeth gyffredinol ynglŷn â sut i wella gwasanaethau cyhoeddus sy’n berthnasol i bob gwasanaeth ym mhob cyd-destun. Serch hynny, amlinellwyd cyfoeth o wybodaeth ymarferol am ddulliau sydd wedi bod yn effeithiol mewn mannau eraill.

Daeth yr arbenigwyr i’r casgliad bod angen tystiolaeth fwy cadarn arnom ynglŷn â sut i annog newidiadau mewn systemau gwasanaethau cyhoeddus cymhleth sy’n ddibynnol ar ei gilydd, megis addysg, iechyd a gofal cymdeithasol, a phwysleisiwyd pa mor bwysig yw deall pa ddulliau fyddai’n gweithio orau yng ngwahanol rannau o Gymru. Ni fydd un dull yn addas ym mhob cyd-destun, hyd yn oed mewn gwlad gymharol fach, felly mae angen rhagor o dystiolaeth arnom ynglŷn â sut i sicrhau bod rhaglenni’n diwallu anghenion gwahanol gymunedau a gwahanol fathau o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau.

Tynnwyd sylw hefyd at ba mor bwysig yw newid diwylliant gwasanaethau cyhoeddus. Yn benodol, dylid annog gweithwyr proffesiynol mewn gwasanaethau cyhoeddus i dreialu dulliau newydd a ffyrdd gwell o weithio ar draws ffiniau sefydliadol, a’u gwobrwyo am wneud hynny. Awgrymodd ein harbenigwyr y dylai llunwyr polisïau gael eu hannog i fabwysiadu’r dull ‘llywodraethu arbrofol’, sy’n fodd o ddarganfod yr hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio, ac sy’n ysbrydoli sefydliadau i ddefnyddio syniadau llwyddiannus ar raddfa fwy.

http://ppiw.org.uk/files/2016/11/PPIW-Report-Improving-Public-Services.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s