New Assignment – What Works in Tackling Rural Poverty

New Assignment – What Works in Tackling Rural Poverty

The Public Policy Institute for Wales is working with the Countryside and Community Research Institute (CCRI) to review the international evidence about what works in tackling rural poverty. This study examining interventions that are designed to address four key issues which were identified in our earlier literature review:

• The rural economy;

• Transport and access to services;

• Housing; and

• The rural poverty premium.

The assignment will seek to identify:

• Which interventions have been successful in addressing rural poverty in the areas identified;

• The relative cost of each intervention;

• The strength of the evidence in relation to each intervention; and

• The policy implications of the evidence.

The report will be completed in 2017 and provide policy makers with evidence about the types of interventions that have most impact in addressing poverty in rural areas, and the implications for future rural policy.

For more information about this assignment, please contact emyr.williams

*********

Aseiniad Newydd – Sut i Fynd i’r Afael â Thlodi Gwledig

Mae Sefydliad Polisïau Cyhoeddus i Gymru yn gweithio gyda Sefydliad Ymchwil Cefn Gwlad er mwyn adolygu’r dystiolaeth ryngwladol ynghylch sut i fynd i’r afael â thlodi gwledig yn llwyddiannus. Mae’r astudiaeth yn ystyried ymyriadau sydd wedi’u cynllunio i fynd i’r afael â phedwar mater o bwys a amlygwyd yn ein hadolygiad cynharach:

• Yr economi wledig;

• Trafnidiaeth a mynediad at wasanaethau;

• Tai; a’r

• Premiwm tlodi gwledig.

Bydd yr aseiniad yn ceisio amlygu:

• Pa ymyriadau sydd wedi llwyddo i fynd i’r afael â thlodi gwledig yn y meysydd o dan sylw;

• Cost cymharol pob ymyriad;

• Cryfder y dystiolaeth ar gyfer pob ymyrraeth; a

• Goblygiadau’r dystiolaeth o ran polisïau.

Bydd yr adroddiad yn cael ei gwblhau yn 2017 a bydd yn rhoi tystiolaeth i lunwyr polisïau am y mathau o ymyriadau sy’n cael yr effaith fwyaf wrth fynd i’r afael â thlodi mewn ardaloedd gwledig, a’r goblygiadau ar gyfer polisïau gwledig yn y dyfodol.

Fe gewch ragor o wybodaeth am yr aseiniad hwn drwy gysylltu â emyr.williams

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s