Official : Appointments of Chairs to NHS Wales Health Boards and Trusts | Swyddogol : Penodi Cadeiryddion i Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG Cymru

Annwyl bawb / Dear all

Anfonwyd ar ran Llywodraeth Cymru / Sent on behalf of Welsh Government

Neges ddwyieithog / Bilingual message

Annwyl Syr / Madam

Rwy’n amgáu hysbyseb ar gyfer penodiadau cyhoeddus yng Nghymru:

Cadeirydd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Cadeirydd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cadeirydd – Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gofynnwyd inni anfon copi o’r hysbyseb hon atoch chi gan yr isadran wedi’i noddi a byddwn yn ddiolchgar pe gallech ei dosbarthu mor eang â phosib.

9 Mawrth 2017 yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

Gallwch weld ein gwefan yma: www.llyw.cymru./penodiadaucyhoeddus

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â mi ar y rhif isod.

Gallwch gofrestru nawr ar system e-recriwtio Llywodraeth Cymru i dderbyn hysbysiadau am swyddi penodiadau cyhoeddus.

Ar ôl cofrestru ar y system, byddwch yn derbyn negeseuon e-bost pan fydd penodiadau newydd yn cael eu cyhoeddi.

Cliciwch ar y ddolen hon i gofrestru.

· Os ydych eisoes wedi gwneud cais am benodiad cyhoeddus drwy’r system ar-lein yn y gorffennol, gallwch fewngofnodi gan ddefnyddio’r un manylion cofrestru.

· Os mai dyma’r tro cyntaf, cliciwch ar Cofrestru

· Pan fyddwch wedi mewngofnodi, daliwch y cyrchwr dros eich enw a dewiswch ‘Canolfan Rhybuddion’

· Ewch ati i greu rhybudd newydd

· Dewiswch enw ar gyfer eich rhybudd

· Meysydd o ddiddordeb – gallwch ddewis cymaint o feysydd ag y dymunwch

· Cliciwch ar Cadw

Pan fydd penodiad cyhoeddus mewn maes sydd o ddiddordeb i chi yn cael ei gyhoeddi, byddwch yn derbyn hysbysiad.

Os byddwch yn cael unrhyw broblemau wrth gofrestru, cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Cydwasanaethau ar 029 2082 5454 neu DesgGymorthCydwasanaethau

Cofion

Leighton

Dear Sir / Madam

Please see the attached advertisement for public appointments in Wales :

Chair – Cwm Taf University Health Board

Chair – Aneurin Bevan University Health Board

Chair – Public Health Wales NHS Trust

We have been asked by the sponsored division to let you have a copy of this advert and I would be grateful if you could circulate it as widely as possible.

The closing date for receipt of applications is 9 March 2017.

Our website can be viewed here: www.wales.gov.uk/publicappointments

If you have any queries, please do not hesitate to contact me on the number below.

You can now register on the Welsh Government’s e-recruitment system for public appointments alerts.

Once registered on the system, you will receive emails when new appointments are posted.

Click on this link here to register.

· If you have previously applied for a public appointment via the online system, simply Log in using the details you originally registered with.

· If this is your first time, click on register.

· Once signed in, hover over your name and select ‘Alert centre’

· Create new alert

· Choose a title for your alert

· Areas of interest – select as many areas that are of interest to you

· Click save

When a public appointment in your area of interest goes live, you will be sent a notification.

Should you have any problems registering then please contact then Shared Services Helpdesk on 029 2082 5454 or sharedserviceshelpdesk

Regards

Leighton

Advert – Welsh.pdf
Advert – English.pdf