Developing Social Enterprise in Health & Social Care 22.03.17 in Cardiff #socialcare #SSWbAct #Wales

The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 places a duty on local authorities to promote social enterprises, co-operatives, user-led services and the third sector to deliver care and support and preventative services. There is also a requirement to promote the involvement of people for whom these care and support and preventative services are to be provided, in their planning design and operation.

The Cardiff & Vale of Glamorgan Integrated Health and Social Care Partnership is hosting an event supported by Wales Co-operative Centre on Wednesday 22nd March 2017 at Cardiff City Stadium to help further develop social enterprises across the region. The session will provide some real examples of work undertaken to help stimulate thinking and to explore key issues such as maximising the impact in the local supply chain, working in partnership, empowering people to be involved and financial inclusion.

There will also be guest speakers from organisations who are already developing innovative practices within Health and Social Care.

Attendees will have the opportunity to attend two different workshops, please indicate your first and second choices when booking your ticket.

To secure your place at the event, please register your details through our booking page.

—–

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 (Cymru) yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i hyrwyddo mentrau cymdeithasol, mentrau cydweithredol, gwasanaethau a arweinir gan ddefnyddwyr a’r trydydd sector, i gyflwyno gwasanaethau gofal, cymorth ac ataliol. Mae’n ofynnol hefyd eu bod yn hyrwyddo cynnwys y bobl y mae’r gwasanaethau gofal, cymorth ac ataliol hyn yn darparu ar eu cyfer, o ran eu cynllunio a’u gweithredu.

Bydd y sesiwn yn darparu trosolwg o waith mentrau cymdeithasol ynghyd ag enghreifftiau go iawn o waith a wneir i helpu ysgogi datblygiad. Bydd y sesiwn hefyd yn archwilio problemau allweddol megis creu’r effaith orau ar y gadwyn gyflenwi leol, gweithio mewn partneriaeth, grymuso unigolion, a chynhwysiant ariannol.

Bydd siaradwyr gwadd hefyd o sefydliadau sydd eisoes yn datblygu arferion arloesol o fewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Bydd y rheiny sy’n mynychu yn cael cyfle i fynychu dau weithdy gwahanol. A fyddech cystal â dangos eich dewis cyntaf a’ch ail ddewis wrth archebu eich tocyn?

Er mwyn sicrhau eich lle yn y digwyddiad, cofrestrwch eich manylion ar ein tudalen gofrestru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s