Information on consultation of phase 2 – implementation of the Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016.

Heddiw lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar gam 2 o roi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waith.

Mae’r Ddeddf yn sefydlu system newydd ar gyfer rheoleiddio ac arolygu gofal cymdeithasol sy’n amddiffyn hawliau dinasyddion Cymru i gael gofal a chymorth diogel, perthnasol, gydag urddas.

Rydym yn ymgynghori ar welliannau i’r ffordd y caiff gofal cymdeithasol ei reoleiddio er mwyn creu cyfundrefn reoleiddio ac arolygu newydd, mwy cadarn a fydd yn gwella’r ffordd y bydd gwasanaeth cyfan y mae sefydliad yn ei ddarparu yn cael ei oruchwylio.

Rydym hefyd yn gofyn am eich sylwadau ar y canllaw statudol drafft a ddatblygwyd o dan adran 29 o’r Ddeddf sy’n darparu mwy o wybodaeth am sut y gall darparwyr gwasanaeth ac unigolion cyfrifol gydymffurfio â’r gofynion a osodir arnynt.

I ategu’r ymgynghoriad hwn, rydym yn cynnal pedwar digwyddiad hanner diwrnod sy’n rhoi gwybodaeth i randdeiliaid. Maent yn digwydd yng Nghaerdydd ddydd Mercher 21 Mehefin ac yn Wrecsam ddydd Iau 13 Gorffennaf. Os hoffech fynegi diddordeb mewn bod yn bresennol yn un o’r digwyddiadau, anfonwch e-bost i RISCAct2016 erbyn dydd Gwener 2 Mehefin. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig ac yn dibynnu ar argaeledd.

Mae’r ymgynghoriad ar gael yn:

https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/cam-2-y-broses-o-roi-deddf-rheoleiddio-ac-arolygu-gofal-cymdeithasol-cymru-2016-ar

Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddatganiad ysgrifenedig sydd ar gael yn:

http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2017/socialcarewalesact/?skip=1&lang=cy

Mae’r ymgynghoriad yn dod i ben ddydd Mawrth 25 Gorffennaf. Edrychwn ymlaen at glywed eich safbwyntiau.

A fyddech cystal â rhannu’r neges e-bost hon yn eich sefydliad a rhwng eich rhwydweithiau.

Diolch a chofion gorau,

Gweithredu Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy

Llywodraeth Cymru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s