News of a Social Care Wales survey on development of an Information Hub.

Un o flaenoriaethau cyntaf Gofal Cymdeithasol Cymru yw edrych ar ddatblygu hyb gwybodaeth ar gyfer gwaith cymdeithasol a’r sector gofal cymdeithasol – a hoffem glywed eich barn chi amdano.

Nod yr hyb fydd i wella ymarfer, ond bydd e hefyd yn rhoi adnoddau eraill megis canllawiau a deunyddiau hyfforddi.

Mae’r hyb yn debygol i fod yn safle ar-lein rhad ac am ddim ar gyfer pobl sy’n gweithio yn y sectorau gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Dydyn ni ddim yn siŵr o’r cynnwys eto, ond gall y rhain fod yn rhan ohono:

· enghreifftiau ac astudiaethau achos sy’n amlygu arloesi ac ymarfer nodweddiadol

· llyfrgell o wybodaeth sy’n berthnasol i ofal cymdeithasol

· dolenni at wefannau a dogfennau eraill.

Rydym yn awyddus i gael eich barn am yr hyb, felly byddwn yn ddiolchgar tasech chi’n gwblhau’r arolwg byr. Y dyddiad cau yw 10 Mai 2017. Byddaf yn ddiolchgar pe baech yn amgylchu’r arolwg yn eang, os gwelwch yn dda.

Fersiwn Cymraeg: https://www.surveymonkey.co.uk/r/KMVLDDK

One of Social Care Wales’s initial priorities is to look at developing an information hub for the social work and social care sectors – and we’d like your views about what it should be.

The aim of the hub will be to improve practice, but it will also provide other benefits such as guidance and training materials.

The hub is likely to be a free online space for those working in the social work and social care sectors in Wales. We’re not sure what it will contain yet, but it could feature:

· examples and case studies that highlight innovative and notable practice

· a library of information that’s relevant to social care

· links to other sites and documents.

We’re keen to get your views about the hub, so we’d be grateful if you could complete this short survey. The closing date is 10 May 2017. I would be grateful if you could please circulate the survey more widely.

English version: https://www.surveymonkey.co.uk/r/KTXR8BX

Published by socialcoopforumwales

The Social Co-operation Forum is a membership network promoting co-operative models of social care and well-being.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: