Gam 2 o roi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waith / Phase 2 of implementation of the Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016

Annwyl gyfaill

Dydd Mercher 21 Mehefin (Caerdydd) a dydd Iau 13 Gorffennaf (Wrecsam) rydym yn cynnal dwy sesiwn ymgysylltu hanner diwrnod i randdeiliaid.

Rheoliadau a chanllawiau sy’n ymwneud â gwasanaeth

Agorodd yr ymgynghoriad ddydd Mawrth 2 Mai, rhaid i’r ymatebion gyrraedd erbyn dydd Mawrth 25 Gorffennaf

https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/cam-2-y-broses-o-roi-deddf-rheoleiddio-ac-arolygugofal-cymdeithasol-cymru-2016-ar

Mae hwn yn cynnwys rheoliadau sy’n ymwneud â’r gofynion a’r safonau a ddisgwylir gan Ddarparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol mewn lleoliadau gofal cartref a gofal preswyl i oedolion; lleoliadau gofal preswyl i blant; llety diogel i blant a Chanolfannau Preswyl i Deuluoedd. Byddant yn dod i rym ym mis Ebrill 2018. Mae canllawiau statudol drafft i Ddarparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol wedi cael eu datblygu hefyd (o dan adran 29 o’r Ddeddf), ac maent yn cael eu profi ochr yn ochr â’r rheoliadau.

Rheoliadau a chynigion sy’n ymwneud â’r Gweithlu

Bydd yr ymgynghoriad ar agor o ganol mis Mehefin i ganol mis Awst [Linc i ddilyn wrth gyhoeddi]

Yn ystod cam 2, mae cynigion deddfwriaethol sy’n ymwneud yn benodol â gwasanaethau cymorth cartref hefyd yn cael eu profi: cyfyngu ar y defnydd o gontractau dim oriau; cadw amser gofalu ac amser teithio ar wahân; ac ymestyn cofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru i gynnwys gweithwyr cymorth cartref. Bydd yr ymgynghoriad hwn sy’n ymwneud â’r gweithlu hefyd yn gwahodd rhanddeiliaid i chwilio am atebion i’r prinder presennol o reolwyr gofal cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru.

Gweler y gwahoddiad i’r digwyddiadau a’r ffurflen archebu sydd i’w llenwi (ar gyfer pob person sy’n dymuno dod) a’i dychwelyd i RISCAct2016 erbyn diwedd y dydd, ddydd Mawrth 6 Mehefin.

Sylwer ein bod yn cyfyngu’r lleoedd i gyfanswm o 2 o bob sefydliad, ond y byddwn yn cadw rhestr wrth gefn ac yn rhoi gwybod i bobl os bydd lleoedd ychwanegol ar gael, o leiaf wythnos cyn i’r digwyddiadau gael eu cynnal.

Diolch a chofion gorau,

Gweithredu Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy

Llywodraeth Cymru

RISC Act – Phase 2 Engagement Events – Invitation – Cy.pdf
RISC Act – Phase 2 Engagement Events – Booking form – Cy.docx
RISC Act – Phase 2 Engagement Events – Invitation – En.pdf
RISC Act – Phase 2 Engagement Events – Booking form – En.docx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s