Anfonwyd ar ran Spice / Sent on behalf of Spice

Please click HERE for the English text

Adroddiad Effaith Credydau Amser Spice: ‘Meithrin Cymunedau gyda’n Gilydd’

Rydym yn falch o rannu ein Hadroddiad Effaith ar gyfer 2017: ‘Meithrin Cymunedau gyda’n Gilydd.’ Mae’r adroddiad hwn yn dathlu llwyddiannau’r gwirfoddolwyr gwych, y partneriaid a’r grwpiau cymunedol sydd wedi cyfranogi i helpu meithrin eu cymuned leol trwy Gredydau Amser. Yn ogystal, rydym yn rhannu ein carreg filltir ddiweddaraf: erbyn hyn, mae 35,000 o bobl wedi ennill Credydau Amser ar draws ein rhaglenni yng Nghymru a Lloegr. Mae ‘Meithrin Cymunedau gyda’n Gilydd’ yn tynnu sylw at rhai o ganlyniadau neilltuol arolwg arfarnu 2017, gan gynnwys effaith bositif Credydau Amser ar ddatblygu sgiliau, iechyd a lles a chynnwys y gymuned. Rydym yn gweithio gydag arfarnwyr annibynnol i fesur effaith ein rhaglenni’n flynyddol, ac eleni cafodd ein harolwg arfarnu ei gwblhau gan dros 1,200 o bobl.

Os am wybod mwy am waith Spice a’n arfarniad ni, yna cysylltwch â sally

http://www.justaddspice.org/impact2017/

Spice Time Credits impact report: ‘Building Communities Together’

We are very proud to share our 2017 impact report: ‘Building Communities Together.’ This report celebrates the achievements of the wonderful volunteers, partners and community groups, that have all participated in helping to build their local community through Time Credits. We also share our latest milestone: 35,000 people have now earned Time Credits across our programmes in England and Wales. ‘Building Communities Together’ highlights some of the standout results from our 2017 evaluation survey, including the positive impact of Time Credits on skills development, health & well-being, and community involvement. We work with independent evaluators to measure the impact of our programmes annually, and this year our evaluation survey was completed by over 1200 people.

To find out more about Spice’s work and our evaluation, please get in touch with sally

http://www.justaddspice.org/impact2017/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s