Phase 2 implementation of the Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 – Workforce aspects

Annwyl gyfaill

Heddiw lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar agweddau yn ymwneud â’r gweithlu o fewn cam 2 y broses o roi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waith.

Mae’r Ddeddf yn sefydlu system newydd ar gyfer rheoleiddio ac arolygu gofal cymdeithasol sy’n amddiffyn hawliau dinasyddion Cymru i gael gofal a chymorth diogel, perthnasol, gydag urddas.

Rydym yn ymgynghori ynghylch cynigion yn ymwneud â recriwtio, cadw gweithwyr ac arferion gwaith yn y sector gofal cartref, er mwyn ei helpu i ddarparu gofal o’r ansawdd gorau posib.

Mae’r rheoliadau drafft:

· yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau cymorth cartref wahaniaethu rhwng amser teithio ac amser gofal

· a rhoi dewis arall yn lle contractau dim oriau i staff gofal cartref

Mae’r ymgynghoriad hefyd yn gofyn am sylwadau ynghylch y canlynol:

· agor y gofrestr gweithwyr cymdeithasol i’r rhai sy’n gyflogedig mewn gwasanaethau cymorth cartref o 2018 ymlaen

· sut y gallwn roi sylw i heriau presennol o ran recriwtio a chadw rheolwyr gofal cymdeithasol hyfforddedig.

Rydym yn cynnal digwyddiadau rhannu gwybodaeth:

· Caerdydd – 21 Mehefin 2017

· Wrecsam – 13 Gorffennaf 2017

Er mwyn bod yn bresennol, cysylltwch â RISCAct2016 erbyn 19 Mehefin (digwyddiad Caerdydd) neu 30 Mehefin (digwyddiad Wrecsam). Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, ac maent ac yn dibynnu ar argaeledd.

Mae’r ymgynghoriad ar gael yn:

https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/cam-2-y-broses-o-weithredu-deddf-rheoleiddio-ac-arolygu-gofal-cymdeithasol-cymru-2016

Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddatganiad ysgrifenedig sydd ar gael yn:

http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2017/riscaworkforceconsultation/?skip=1&lang=cy

Mae’r ymgynghoriad yn dod i ben ddydd Llun 7 Awst. Edrychwn ymlaen at glywed eich safbwyntiau.

A fyddech cystal â rhannu’r neges e-bost hon yn eich sefydliad a rhwng eich rhwydweithiau.

Diolch a chofion gorau,

Gweithredu Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy

Llywodraeth Cymru

Published by socialcoopforumwales

The Social Co-operation Forum is a membership network promoting co-operative models of social care and well-being.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s