Social Care Wales – Building care and support together workshops #socialcare #wales #coproduction

SCWBuilding care and support together workshops

We are holding a series of workshops to help people improve how they work together to develop better care and support in a co-productive way.  We all want to do things better and differently but can sometimes face barriers or feel sure we’re on the right path.  These events are designed to offer practical advice and solutions from the people who have been there and done it.

Who are these events for?

These events are for organisations and individuals who are on the path of co-production are are looking  to move forward ideas and projects, such as

  • People who work in statutory, independent or third sector organisations.  You could work in housing, health, social services or any social care related setting
  • Managers and commissioners who are looking at innovative solutions to care and support and want to explore how this can be done
  • Community groups or individuals who want to get involved in shaping care and support
  • Community groups or individuals who are actively looking to set something up to help a group of people, for example a café for carers

What will the events cover?

These are free, one day events, including lunch, which will cover

  • The national policy and legislative context; why we need to work together
  • Explaining what co-production means and how it can be applied to your work
  • Stories from people about their own experience

In the afternoon, you will be able to choose from a series of practical workshops.  Bring along your ideas or projects you are working on to get advice and tips on what works and what doesn’t

When and where?

To book your place, click on the links above.  Please note, places are limited.  If you have any questions, please contact Dyfan by calling 02920 780 654 or email dyfan.jones@socialcare.wales

Gofal Cymdeithasol Cymru – Gweithdai gofal a chymorth gyda’i gilydd 

Gweithdai gofal a chymorth gyda’i gilydd

Rydym yn cynnal gyfres o weithdai i helpu pobl i wella’r ffordd y maent yn gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu gwell gofal a chymorth mewn ffordd gydgynhyrchu. Rydym i gyd eisiau gwneud pethau’n well ac yn wahanol ond weithiau gallwn wynebu rhwystrau neu deimlo’n siŵr ein bod ar y llwybr cywir. Mae’r digwyddiadau hyn wedi eu gynllunio i gynnig cyngor ymarferol ac atebion gan y bobl sydd wedi bod yno ac yn ei wneud.
Ar gyfer pwy mae’r digwyddiadau yma?

Mae’r digwyddiadau hyn ar gyfer sefydliadau ac unigolion sydd ar y llwybr cydgynhyrchiad yr ydym yn eich edrych am help i symud syniadau a phrosiectau, megis

• Pobl sy’n gweithio mewn sefydliadau statudol, annibynnol neu drydydd sector. Gallech weithio mewn tai, iechyd, gwasanaethau cymdeithasol neu unrhyw leoliad sy’n ymwneud â gofal cymdeithasol

• Rheolwyr a chomisiynwyr sy’n edrych ar atebion arloesol i ofal a chefnogaeth ac eisiau archwilio sut y gellir gwneud hyn

• Grwpiau cymunedol neu unigolion sydd am gymryd rhan mewn llunio gofal a chymorth

• Grwpiau cymunedol neu unigolion sy’n mynd ati i geisio gosod rhywbeth i helpu grŵp o bobl, er enghraifft caffi i ofalwyr.
Beth fydd y digwyddiadau yn ei gynnwys?

Mae’r rhain yn ddigwyddiadau am ddim, un diwrnod, gan gynnwys cinio, a fydd yn cwmpasu

• Y cyd-destun cenedlaethol polisi a deddfwriaethol; pam mae angen inni gydweithio

• Esbonio beth mae cyd-gynhyrchu yn ei olygu a sut y gellir ei gymhwyso i’ch gwaith

• Straeon gan bobl am eu profiad eu hunain Yn y prynhawn, byddwch yn gallu dewis o gyfres o weithdai ymarferol. Dewch â’ch syniadau neu’ch prosiectau rydych chi’n gweithio arnynt i gael cyngor ac awgrymiadau ar yr hyn sy’n gweithio a beth nad yw’n digwydd
Pryd a ble?

• Dydd Llun 13eg o Dachwedd, Caerfyrddin

• Dydd Llun 4 Rhagfyr, Caerdydd

• Dydd Mercher 13eg Rhagfyr, Cyffordd Llandudno

I archebu lle, cliciwch ar y dolenni uchod. Sylwch, mae lleoedd yn gyfyngedig. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Dyfan trwy ffonio 02920 780 654 neu e-bost Dyfan.Jones@gofalcymdeithasol.cymru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s